Semalt tejribesi: Açar söz gözleg SEO-da näçe wagt dowam eder

Islendik SEO kampaniýasynyň möhüm bölegi bolan açar söz gözlegleri, ençeme ýyl bäri bar. Şeýle-de bolsa, soňky birnäçe ýylda açar söz gözleginde birnäçe üýtgeşme bolup geçdi. Käwagt bu üýtgeşmeler möhüm, käwagt az ähmiýete eýe. Iki ýagdaýda-da bu prosesiň üýtgäp durmagy, SEO üçin açar söz gözleginiň ýerlikliligini sorag astyna alýar.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünligi Dolandyryjysy Jek Miller açar söz gözleginiň ähmiýetini indi kesgitlän faktorlary seljerýär .

Açar sözler

Açar sözler

Açar sözler SEO-da möhüm bolup galýar, sebäbi dürli gözleg talaplary boýunça sahypaňyza girmekde möhüm rol oýnaýar. Açar söz gözlegleri, sizi üpjün edýän açar sözleri tapmaga mümkinçilik berýär:

  • Traffokary ulag. Täze sahypa girip bilersiňiz, sebäbi sahypaňyz gözleg netijelerinde görkezilýär.
  • Degişlilik. Gelýän gözlegleriň hemmesi, hödürleýän zatlaryňyza we girýän ulanyjylaryňyzy kanagatlandyrýandygyna baglydyr.
  • Pes bäsdeşlik. Dogry açar sözleriňiz bar bolsa, saýlan soraglaryňyza baha bermek üçin artykmaç işlemeli däl diýmekdir.

Google-yň täzelenmeleri

Açar söz gözleginiň ilkinji günlerinde optimizasiýa olary mümkin boldugyça her meta belliginde mazmunyňyza doldurmagy göz öňünde tutýardy. Google Analytics-iň üsti bilen, Google adamlaryň internetdäki maglumatlary nädip gözleýändigi we açar sözler arkaly web sahypaňyzy nädip tapandyklary barada köp maglumatlary açdy. Trafficokary traffik we pes bäsdeşlik açar sözleriň sanawy bolansoň, bu soraglar üçin sahypaňyzy gönüden-göni optimizirläp bilersiňiz. Google-yň talaplarynyň köpüsinde ýeke-täk gözleg gatnaşyklary bardy, bu siziň sözleriňizi ýa-da sözüňizi alyp, internetdäki beýleki sözlemlere we sözlere ýakyn ýa-da takyk gabat gelýänleri gözlär.

2013-nji ýylda Google "semantik gözleg" düşünjesini hödürleýän Hummingbird ady bilen täzelenme çykardy. Bu täzelenme, gözleg motorynyň gelýän soraglary nähili alyp barşyny üýtgetdi. Ulanyjynyň isleýän zadyny aç-açan gözlemegiň ýerine, bu täzelenme Google-a ulanyjynyň isleginiň aňyrsyna düşünmäge mümkinçilik berdi. Bahasy boýunça, bu ujypsyz üýtgeşiklik ýaly bolup görünýär, ýöne gözleg optimizatorlarynyň açar sözlere nähili seredýändigine uly täsir etdi.

Bu täzelenme diňe söz düzümleri we açar sözler meselesinde SEO-ny üýtgetdi. Häzirki wagtda semantiki taýdan baglanyşdyrylan sözlemler we sözler üçin has ýokary derejelere ýetmek mümkin, gönüden-göni optimizirlemediňiz, sahypaňyzda ýok sözler we sözlemler üçin reýting alyp bilersiňiz. Bu sözlemler Uzyn guýrukly açar söz düzümleri hökmünde bellidir. Hummingbird tarapyndan meşhurlyk gazandy we marketologlara seýrek we bäsdeşliksiz sözleri gözlemäge mejbur etdi. Diýmek, kompaniýalar diňe açar sözleri ýerleşdirmegiň ýerine, umumy mowzuga ünsi jemläp, bir açar sözüň ýa-da söz düzüminiň töwereginde has gowy mazmun gurmalydyrlar.

Google-yň çäklendirmeleri

Google-yň açar sözleri çäklendirmegi Google Analytics-den başlandy we bu AdWords-a dowam etdi. Bu adamlary tölegli mahabatlaryndan peýdalanmaga höweslendirmek we çalt gazançdan soň ony ýok etmek diýmekdi. Aslynda, yzygiderli açar söz optimizasiýa meýilnamalaryny gurmakdan has köp marketologlar üçin has ähmiýetli bolýar.

Aboveokarda agzalan ähli faktorlar bilen bir hatarda, täze tehnologiýanyň, meselem, Cortana we Siri ýaly sanly kömekçiler bilen bolşy ýaly, oýna girýändigine düşünmelidiris. Adamlary oýny düýbünden üýtgedýän gepleşik gözleglerini geçirmäge çagyrýar. Giňeldilen hakykat, geýilýän zatlar we wirtual hakykat adamlaryň gözlegini we reýting ulgamynyň işleýşini hem üýtgeder. Köp üýtgeşmeleriň güýje girmegine garaşylsa, açar söz gözlegleri öňküligine galmaz, ýöne ol hiç wagt könelmez. Bu ýuwaş-ýuwaşdan täze gözleg ulgamyna geçer.

send email